Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Informacja o zmianie wykonawcy

W dniu 31.03.2017 wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku z tym zgodnie z pkt. 6.5.2 ust. 16 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

Informujemy, iż kolejnym wykonawcą jest ABA PAPIER INT. SP. Z O.O. 70-631 SZCZECIN, UL. HEYKI 27. Cena brutto oferty:  23291,81 zł. Czas realizacji 7 dni.

« Zobacz pozostałe aktualności